Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (5/4-11/4/2014)
Ngày cập nhật 14/04/2014
Tập trung xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép (ảnh minh họa)

Tập trung xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép; Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng cường công tác tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản sản xuất phụ kiện cho sản phẩm may mặc tại Khu CN Phong Điền; Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT 2014 từ 29/4 đến 06/5; Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện xây dựng Đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế”; Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Vang; Quy định tạm thời tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (5/4-11/4/2014).

Để chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở sông Hương và một số sông khác, ngày 8/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1805/UBND-TN yêu cầu:

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép hoặc các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, vi phạm quy định về an toàn giao thông; đối với các trường hợp vi phạm kéo dài, cố tình lập lại vi phạm cần có giải pháp kiên quyết theo quy định của pháp luật với hình thức xử lý cao nhất. Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân được phân công quản lý địa bàn để xảy ra khai thác cát, sỏi trái phép để quy trách nhiệm cụ thể trong quá trình thực thi trách nhiệm.

Đề nghị Công an tỉnh rà soát các chủ đò đang khai thác trái phép (theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại vị trí khái thác trái phép có khoảng 50 đò và các chủ đò đa số là người dân sông ở khu vực phường Kim Long, thành phố Huế) tổng hợp số liệu báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức làm việc với Công ty TNHH Tuyết Liêm, Doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh (02 đơn vị đã được cấp phép khai thác) và các chủ đò để thống nhất việc cùng khai thác theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 336/TB-UBND ngày 05/12/2012 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại Hội nghị đăng ký, công bố phân vùng thăm dò, khai thác khoáng sản ở sông Hương “Đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thì phải đảm bảo việc tổ chức các hộ gia đình đang hoạt động khai thác cát, sỏi vào để cùng tham gia khai thác, UBND tỉnh ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức được nhiều hộ gia đình cùng tham gia vào doanh nghiệp mình để khai thác tại khu vực mỏ được cấp phép”, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung, có giải pháp đồng bộ thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động  khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 631/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Chung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phan Thiên Định, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban cùng 6 thành viên khác.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có chức năng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 8/4, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phát hiện, cung cấp các nguồn tin về mộ liệt sĩ. Trong đó chú trọng khai thác các thông tin qua việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị quân đội trong các thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc để xác định độ chính xác của thông tin và kịp thời phát hiện các nguồn tin mới có liên quan để công tác quy tập mộ liệt sỹ đạt kết quả cao nhất.

Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ liệt sỹ, xác định số lượng và danh sách liệt sỹ hy sinh, dự kiến số lượng cần tìm kiếm, quy tập; lập bản đồ tìm kiếm quy tập ở cấp huyện và cấp xã. Tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, xác định các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ, tổ chức cất bốc, bảo đảm chặt chẽ. Khi có nguồn tin chính xác về mộ liệt sỹ, khẩn trương tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và không để sót bất cứ nguồn tin nào, phần mộ nào và chỉ tiến hành cất bốc mộ khi có đủ thông tin chính xác, đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Để tập trung chỉ đạo, triển khai các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường; quản lý tốt việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện ô nhiễm nguồn nước, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/4/2014, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVMT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (khoá X), Luật Bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT và các văn bản hướng dẫn tới cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội nhất là trong cộng đồng dân cư; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BVMT cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đặc biệt là việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh và công tác hậu kiểm; rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường đối với các dự án ngay từ giai đoạn thi công xây dựng. Tổ chức quản lý, giám sát việc đăng ký và thực hiện thu gom, xử lý chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải nguy hại thuộc phạm trên toàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ trên nền GIS đối với các cơ sở có chất thải nguy hại để phục vụ công tác quản lý hiệu quả; quản lý chặc chẽ việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận chủ nguồn thải nguy hại.        

Kiểm tra việc đầu tư xây dựng, tiến độ cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế về quản lý các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý nước thải y tế, chất thải y tế nguy hại. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải. Khuyến khích ứng dụng công nghệ xanh, sạch thân thiện với môi trường; áp dụng công nghệ phù hợp để xử lý rác thải nông thôn, khuyến khích tái sử dụng chất thải thông qua hệ sinh thái tự nhiên hoặc bằng công nghệ sinh học; tăng cường quản lý an toàn sinh học. Tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ sạch đối với các ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều năng lượng, có khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác giám sát thực hiện nội dung xác nhận cam kết BVMT, rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định và xác nhận cam kết BVMT trên địa bàn thuộc thẩm quyền, đảm bảo ngăn chặn và phòng ngừa ô nhiễm, theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng các mô hình xử lý chất thải hợp vệ sinh có quy mô phù hợp; thành lập các tổ đội vệ sinh môi trường tự quản tiến tới thành lập các hợp tác xã dịch vụ môi trường xử lý rác thải dọc các quốc lộ, tỉnh lộ, các khu vực công cộng, các cụm dân cư tập trung; Phát triển các hình thức dịch vụ môi trường; xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên bảo vệ môi trường cấp phường, xã. Tổ chức vận động nhân dân xây dựng Hương ước, cam kết BVMT trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về BVMT; triển khai nhân rộng mô hình điểm, mô hình tiên tiến về BVMT.

Quy định tạm thời tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng áp dụng theo quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 7/4 quy định tạm thời tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là các mỏ khoáng sản là cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp (sau đây gọi tắt là mỏ vật liệu xây dựng) và than bùn thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép sau ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực (ngày 20/01/2014).

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT 2014 từ 29/4 đến 06/5

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm nay, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh đã có Công văn số 1849/UBND-NN yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2014.

Theo đó, triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2014 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 với Chủ đề hưởng ứng: “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”. Các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch hành động trong Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT một cách thiết thực, để thực sự có tác dụng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước, thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh, giữ gìn môi trường, đồng thời huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn hưởng ứng và tham gia tích cực.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Theo chỉ thị 17/2014/CT-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân dân, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Ngày 10/4 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 690/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2014 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện xây dựng Đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế”

Theo quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 10/4, Tổ công tác liên ngành gồm các thành viên:

Tổ trưởng: Ông Phan Thiên Định - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Tổ phó: Ông Hoàng Việt Trung - Trưởng phòng Quản lý và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Các thành viên Tổ công tác liên ngành:

Ông Trần Tuấn Anh: Phó Trưởng phòng Di sản Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Nguyễn Thế Sơn: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Di tích Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Ông Hà Văn Đức: Chuyên viên Phòng Kiến trúc Quy hoạch - Sở Xây dựng;

Ông Nguyễn Phước Vũ: Chuyên viên Phòng Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin –UBND thành phố Huế.

Tổ công tác liên ngành thừa hiện nhiệm vụ: là bộ phận thường trực, đầu mối thực hiện các công việc liên quan theo nội dung phân công tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng Đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế” từ khi bắt đầu đến khi Đề án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Vang

Theo đó, tại Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Vang đối với các loại đất như sau:

Tổng diện tích tự nhiên 27.987,03 ha (hiện trạng năm 2012 là 27.987,03 ha)

Đất nông nghiệp 12486,41 ha, cơ cấu 44,61% (hiện trạng năm 2012 là 12.448,12 ha, cơ cấu 44,48% ).

Đất phi nông nghiệp 15.294,49, cơ cấu 54,65%  (hiện trạng năm 2012 là 14.236,05 ha, cơ cấu 50,87%).

Đất đô thị 6.467,05 ha, cơ cấu 23,11% (hiện trạng năm 2012 là 4.669,06 ha, cơ cấu 16,68%).

Đất khu dân cư nông thôn 3.597,73 ha, cơ cấu 12,85% (hiện trạng năm 2012 là 4.231,74 ha, cơ cấu 15,12%).

Ngoài ra, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Thủy còn quy hoạch đối với các loại đất như: đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất khu du lịch…

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản sản xuất phụ kiện cho sản phẩm may mặc tại Khu CN Phong Điền

UBND tỉnh vừa có văn bản số 1861/UBND-CT ngày 11/4/2014 đồng ý chủ trương cho phép Công ty Jamsful  Investment Limited thực hiện dự án đầu tư sản xuất phụ kiện áo lót ngực tại Khu Công nghiệp Phong Điền.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Jamsful  Investment Limited thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định bằng văn bản; theo dõi, làm đầu mối hướng dẫn Công ty làm việc với các cơ quan liên quan, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai dự án tại báo cáo tháng của Ban.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 41