Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Ngày cập nhật 24/02/2023

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

 

Thực hiện Công văn số 1051/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa  đổi). UBND phường kính thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân được biết để tham gia góp ý Dự thảo.

NHỮNG NỘI DUNG LÂY Ý KIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) CỤ THỂ NHƯ SAU:

A. 9 NỘI DUNG TRỌNG TÂM LẤY Ý KIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

2. Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

3. Phát triển quỹ đất;

4. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

5. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

6. Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

7. Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

8. Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;

9. Hộ gia đình sử dụng đất.

B. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NHƯ SAU:

I. Lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

1. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

3. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

4. Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

5. Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

6. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

7. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Lấy ý kiến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác:

1. Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

2. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

3. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

5. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

7. Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

8. Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

III. Lấy ý kiến các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

3. Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

4. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

5. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

6. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

7. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

8. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

9. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

10. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

IV. Lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

1. Phạm vi điều chỉnh;

2. Giải thích từ ngữ;

3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

4. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

5. Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không;

6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

C. NHÂN DÂN CÓ THỂ GÓP Ý CHO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI BẰNG NHỮNG HÌNH THỨC SAU:

1. Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học.

3. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về các cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân.

4. Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn

5. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 5