Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày cập nhật 19/03/2014

Để tất cả người dân, CBCCVC, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh hiểu đúng, đầy đủ về Hiến pháp, có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, ngày 13/3/2014, UBND tỉnh có kế hoạch 34/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

 

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành và các địa phương kp thi t chc gii thiu, ph biến ni dung ca Hiến pháp và quán trit vic t chc thc hin các quy định ca Hiến pháp bng các hình thc phù hp để nâng cao hiu biết, to sđồng thun trong nhn thc và thc hin các quy định ca Hiến pháp trong các tng lp nhân dân; đồng thi đăng ti toàn b ni dung Hiến pháp cũng như gii thiu, ph biến ni dung, tinh thn, ý nghĩa ca Hiến pháp trên báo chí và các phương tin thông tin đại chúng ti địa phương.
T chc tp hun chuyên sâu v ni dung ca Hiến pháp cho cán b, công chc lãnh đạo, qun lý, cán b pháp chế các s, ban, ngành, Báo cáo viên pháp lut cp tnh; t chc cuc thi viết "Tìm hiu Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam". Ngành Giáo dc và Đào to rà soát và áp dng các quy định mi ca Hiến pháp vào ging dy.
Tuyên truyn, quán trit Ngh quyết s 67/2013/QH13 ca Quc hi vtăng cường công tác trin khai thi hành lut, pháp lnh, ngh quyết ca Quc hi, y ban thường v Quc hi và ban hành văn bn quy định chi tiết, hướng dn thi hành. Tiến hành rà soát tt c các văn bn quy phm pháp lut ca HĐND và UBND đã có hiu lc nhm bo đảm tính hp hiến, hp pháp, tính thng nht ca văn bn quy phm pháp lut ca HĐND, UBND trong h thng pháp lut.
Lp và công b danh mc các quy định, văn bn có ni dung trái vi quy định ca Hiến pháp theo phm vi, thm quyn quy định ti Nghđịnh s 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 ca Chính ph. Tăng cường cht lượng công tác góp ý, thm định, thm tra văn bn quy phm pháp lut; gn kết cht chvi công tác kim soát th tc hành chính, kim tra văn bn quy phm pháp lut và theo dõi thi hành pháp lut, bo đảm tính hp hiến, hp pháp và tính thng nht, tính kh thi ca d tho văn bn.
Đẩy mnh công tác theo dõi, đôn đốc, kim tra vic trin khai thi hành Hiến pháp, Lut, Pháp lnh, Ngh quyết, văn bn quy định chi tiết, hướng dn thi hành và văn bn quy phm pháp lut do HĐND, UBND ban hành.
Kế hoch yêu cu các s, ban, ngành, y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph, Hi đồng Phi hp ph biến, giáo dc pháp lut các cp, t chc thc hin nghiêm các nhim vđược phân công theo đúng tiến độ, bo đảm cht lượng, hiu qu; xây dng Kế hoch trin khai thc hin trong phm vi qun lý ca ngành, cơ quan, địa phương mình.
                                                                                                                      Nguồn: huecity.gov.vn ( thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97