Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Đẩy mạnh, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý Nhà nước về đất đai trong năm 2014
Ngày cập nhật 10/10/2014

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai hiệu quả, đồng bộ ở các cấp và đảm bảo tiến độ, kế hoạch thực hiện hoàn thành trong năm 2014, ngày 08/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành Công văn số 5682/UBND-ĐC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ, thống nhất theo Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính định kỳ hàng tháng trước ngày 25 hàng tháng thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Khẩn trương thực hiện, hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích và xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý; nộp báo cáo kết quả thực hiện rà soát quỹ đất công ích về Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/02/2014. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh phương án tăng cường công tác quản lý, đăng ký đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, các văn bản quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về quản lý Nhà nước về đất đai.

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014; thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014.

- Các địa phương tập trung, khẩn trương rà soát, đăng ký, tổng hợp các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ; các công trình, dự án cần thu hồi đất theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-ĐC ngày 06/5/2014 và các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường để trình HĐND tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm.

Đối với các dự án cần thu hồi đất phải làm rõ quy mô diện tích, số lượng hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chổ ở và đề xuất nguồn kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

- Các địa phương khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12 năm 2014.

- Khẩn trương xây dựng bộ thủ tục hành chính về đất đai các cấp trình UBND tỉnh phê duyệt để công bố công khai theo quy định.

- Đẩy nhanh hoàn thành công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 414/QĐ-BTNMT ngày 01/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ động xây dựng, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về đất đai để thực hiện trong năm 2015.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 7