Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng
Ngày cập nhật 09/10/2014

Là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại Chỉ thị số 31/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành phát luật về bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong quá trình phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm môi trường (do không thực hiện theo đúng Đề án phê duyệt Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).

-  Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường do các nhà máy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện đúng theo Đề án phê duyệt Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt, đơn vị mình quản lý.

- Cương quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng theo Đề án phê duyệt Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Đề án đánh giá tác động môi trường, đồng thời, kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ trên nền GIS đối với các cơ sở có phê duyệt Đề án đánh giá tác động môi trường, có cam kết bảo vệ môi trường (theo các tiêu chí: tên cơ sở, mức độ cam kết, thời gian phê duyệt, các hạn mục cam kết, kết quả thực hiện cam kết) để phục vụ công tác quản lý.

- Hàng năm, lập Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp, đồng thời tổng hợp Kế hoạch và báo cáo của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 12.

Trưởng ban Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô:

- Hàng năm, lập Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường, đồng thời kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc thực hiện Đề án Đánh giá tác động môi trường. Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và lực lượng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghệp, Khu kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế:

- Lập Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11.

- Tăng cường công tác giám sát thực hiện nội dung xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

- Rà soát, nâng cao chất lượng xác nhận cam kết bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các tổ chức, cá nhân.

Giám đốc Sở Y tế:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế, thu gom và xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế xả nước thải y tế, xử lý chất thải y tế không đúng quy định về bảo vệ môi trường thuộc đơn vị mình quản lý.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn:

- Nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung Đề án Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận.

- Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị về các quy định pháp luật về môi trường.

Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo, Đài phát thanh và truyền hình, Đài truyền thanh:

Tiếp tục tăng cường chương trình truyền thông về công tác bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu (Đài truyền hình Việt Nam tại Huế - HVTV, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế -TRT; Báo Thừa Thiên Huế; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố Huế…) để phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình tốt trong công tác bảo vệ môi trường, công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 5