Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2014
Ngày cập nhật 06/08/2014

Thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014, ngày 05/8/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện, các thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu về thu ngân sách sau:

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đôn đốc kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng quý kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đề xuất biện pháp thực hiện đối với các khoản thu chưa đạt dự toán giao.

Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan điều chỉnh kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất các lô đất tại các Khu quy hoạch; các khu nhà, đất do nhà nước quản lý; các trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp di dời vào các Khu hành chính tập trung của tỉnh đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2014.

Cục Thuế tỉnh: Chỉ đạo quyết liệt công tác thu. Tổ chức khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu, rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, làm rõ những khoản thu còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng; đề ra giải pháp cụ thể để kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản dự kiến hụt thu, trong đó đặc biệt chú trọng vào những khoản thu, sắc thuế còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2014 và những lĩnh vực còn thất thu khá lớn như kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn…; đồng thời tạo môi trường đầu tư cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu cuối năm số nợ thuế dưới mức 5% tổng thu.

Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai từ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản ngoại tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thu phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật ngay trong Quý III/2014.

Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Phối hợp tốt với Kho bạc nhà nước tỉnh và Kho bạc nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố Huế trong khâu hạch toán kế toán, điều chỉnh số thu nộp vào NSNN, hạn chế tối đa sự phiền hà cho người nộp thuế và thực hiện tốt dự án cải cách hành chính thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc nhà nước - Hải quan - Tài chính.

Xứ lý kiến nghị doanh nghiệp, thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Cục Hải quan tỉnh: Chủ động tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp để tăng thu thuế xuất nhập khẩu đạt và vượt kế hoạch đề ra; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và địa phương liên quan để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát các nguồn thu tiềm ẩn để có biện pháp hỗ trợ khai thác, thu hút đầu tư. Tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hành hoá xuất, nhập khẩu.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2014: Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh đẩy nhanh việc sắp xếp lại trụ sở các cơ quan hành chính vào các khu hành chính tập trung, tạo quỹ đất có lợi thế để đấu giá hoặc thu hút đầu tư kinh doanh; Rà soát lại quỹ đất của các tổ chức, cơ sở sử dụng lãng phí (tập trung trên địa bàn thành phố Huế, các thị xã, ...) để có kế hoạch sắp xếp phù hợp.

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính triển khai công tác rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án trình các cấp có thấm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện ngay các công việc sau: Xác định giá khởi điểm, xây dựng phương án và tổ chức giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã có quyết định thu hồi nhưng chưa đấu giá; Đẩy nhanh công tác đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đối với các khu nhà đất, công trình không có nhu cầu sử dụng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao, tăng thu cho NSNN.

Thúc đẩy nhanh việc phê duyệt và phối hợp bố trí vốn triển khai các dự án đầu tư phát triển Quỹ đất.

UBND cấp huyện: Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được giao, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu ngân sách theo đúng quy định ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Các giải pháp tăng thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, nguồn quỹ đất đấu giá.

Các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp: Các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và xây dựng các khu đô thị phải tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng theo qui hoạch được duyệt để sớm hình thành quỹ đất đưa vào bán đấu giá và nộp tiền sử dụng đất theo kế hoạch của dự án được duyệt.

Các doanh nghiệp cần nghiên cứu, nắm bắt chính sách pháp luật nói chung, chính sách về thuế nói riêng để thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai nộp thuế đúng chế độ quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2014 của tỉnh.

Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, tăng năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97