Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 08/04/2014

Nhằm tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 04/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của sở, ngành, địa phương, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác cải cách hành chính.

Duy trì, thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại trụ sở của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo thực hiện việc cập nhật, thống kê những thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành (ở cả 3 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã) để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và gửi lấy ý kiến Sở Tư pháp theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, áp dụng quy trình ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; từng bước triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên. Bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Song song đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và các địa phương. Thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính...

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin từ:www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97